Osoblje zavoda

Više informacija o osoblju zavoda

Prof. dr. sc. Željko Sutlić


Prof. dr. sc. Željko Sutlić (Karlovac, 1953.) pročelnik je Zavoda za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju.

Redoviti je profesor kirurgije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu i član–suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (hazu).

Od 1971. do 1977. studirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Od 1977. liječnik je opće medicine, 1979. specijalizant opće kirurgije, a od 1984. specijalist opće kirurgije.

1994. doktorirao je u području transplantacijske kirurgije na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Tijekom 1983. i 1984. školovao se iz područja opće kirurgije u Addenbrok’s Hospital u Cambridgeu, Velikoj Britaniji.

1984. i 1985. u više navrata specijalizirao je u području kardijalne kirurgije na Visokoj medicinskoj školi u Hannoveru, gdje je kao dobitnik Humboltove znanstvene stipendije iz područja kirurgije i transplantacijske kirurgije boravio od 1987. do 1988.

Od 2002. godine specijalist je kardijalne kirurgije i Fellow EACTS. Redoviti je profesor kirurgije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu i član–suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU).

Doc. dr. sc. Igor Rudež


Doc. dr. sc. Igor Rudež (1966., Zagreb) završio je u Zagrebu 5. Gimnaziju. Od 1986. do 1991. studirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2 puta bio je dobitnik Rektorove nagrade).

Od 1991. do 1992. sudjelovao je u Domovinskom ratu, te je odlikovan Spomenicom Domovinskog rata.

Od 1992. do 1994. radio je kao znanstveni novak, a od 1994. do 1996. specijalizirao opću kirurgiju u KBC Rebro, zatim od 1996. do 1999. u KBD.

Specijalizaciju iz opće kirurgije obavio je od 1994. do 1996. na KBC Rebro, a od 1996. do 1999. u KB Dubrava.

Magisterij iz prirodnih znanosti obranio je 1998. na Prirodoslovno–matematičkom fakultetu u Zagrebu, a doktorat medicinskih znanosti na Medicinskom Fakultetu u Osijeku 2005.

Od 2001. do 2002. bio je na subspecijalizaciji iz kardijalne kirurgije na UKE Hamburg, te je postao subspecijalista kardijalne kirurgije 2006.

Od 2011. znanstveni je suradnik Medicinskog fakulteta, Zagreb, kao i voditelj Odjela za koronarnu kirurgiju i kirurgiju aorte.

Područja interesa – transplantacija srca, operacije na kucajućem srcu, aneurizme aorte, rekonstrukcija zalistaka.

Međunarodna članstva – EACTS, STS, ISMICS i Editorial board ‘The Heart Surgery Forum’. EuroTransplantov auditor je za bolesnike na hitnoj listi za transplantaciju srca. Idejni je začetnik i organizacijski direktor #1 Heart Surgery Forum Meeting

Ožujak 2012. - Za osobiti doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti njezinih građana predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović odlikovao je Redom hrvatskog pletera doc. dr. sc. Igora Rudeža

EuroTransplantov je auditor za bolesnike na hitnoj listi za transplantaciju srca.

Idejni je začetnik i organizacijski direktor #1 Heart Surgery Forum Meeting.

Mr. sc. Davor Barić


Mr. sc. Davor Barić (Zagreb, 1972.) diplomirao je 1997. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s odličnim uspjehom, a od tada radi na Zavodu za kardijalnu i transplanatacijsku kirurgiju KBD.

Od 2000. do 2005. obavio je specijalizaciju iz opće kirurgije, a 2008. i 2010. užu specijalizaciju iz kardijalne kirurgije.

Od 2000. do 2001. educirao se na Klinici za kardijalnu kirurgiju Visoke medicinske škole u Hannoveru kao stipendist Europskog udruženja za kardijalnu kirurgiju.

Od 2003. radi na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu s nastavnim znanjem višeg predavača. 2010. stekao je naziv magistra znanosti nakon završenog poslijediplomskog studija na Prirodoslovno–matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Voditelj je tima koji je na Zavod za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju KBD uveo sustav upravljanja kvalitetom te 2005. proveo certifikaciju prema normi iso 9001 : 2000.

Autor je više znanstvenih radova.

Područja stručnog interesa – osiguravanje kvalitete u kirurgiji, mehanička potpora srcu te prevencija krvarenja u kardijalnoj kirurgiji.

Član je međunarodnih stručnih udruženja EACTS, CTSNET i ISHLT.

Mr. sc. Daniel Unić


Mr. sc. Daniel Unić (Zagreb, 1975.) pohađao je osnovnu školu i gimnaziju u Zagrebu.

Od 1994. do 2000. studirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a od 2002. pohađao poslije-diplomski studij na Prirodoslovno–matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje stječe naziv magistra znanosti.

Od 2003. do 2008. specijalizirao je opću kirurgiju u KBD u Zagrebu, a od 2010. do 2012. subspecijalizaciju iz kardijalne kirurgije.

Od 2003. do 2004. radio je kao liječnik istraživač u Laboratoriju za kardijalnu kirurgiju Brigham and Women’s Hospital pri sveučilištu Harvard u Bostonu.

Predavač je na katedri za kirurgiju Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu.

Područja posebnog interesa – transkateterska ugradnja aortnog zaliska (TAVI), endovaskularno liječenje bolesti aorte, koronarna kirurgija i kirurgija mitralnog zaliska.

Član je međunarodnih stručnih udruženja EACTS i EABM.

Dr. med. Robert Blažeković

Dr. med. Robert Blažeković (Zagreb, 1972.) 1990. završio je gimnaziju u Zagrebu.

Zadnju godinu pohađao je i gimnaziju Auckland Grammar Boys u Novom Zelandu. Iste godine upisao je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a diplomirao je 1996.

Od 2003. do 2006. pohađao je poslijediplomski studij iz biomedicine i zdravstva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Kao liječnik sekundarac radio je od 1999. do 2001. u SB za kardio–vaskularnu kirurgiju te kardiologiju “Magdalena” u Krapinskim Toplicama.

Od 2001. do 2003. bio je medicinski konzultant u Saipem Services AG u Zürichu, Švicarskoj.

Od 2003. bio je specijalizant opće kirurgije u KB Osijek, a u rujnu 2007. položio je specijalistički ispit iz opće kirurgije, zatim u prosincu 2009. ispit iz uže specijalizacije na području kardijalne kirurgije.

Od prosinca 2011. radi na Zavodu za kardijalnu i tranplantacijsku kirurgiju KBD.

Uži interesi – kirurška revaskularizacija miokarda na “kucajućem srcu”, plastika mitralnog zalistka i kirurgija aorte.

Dipl. med. sestra Milka Grubišić


Dipl. med. sestra Milka Grubišić glavna je sestra Zavoda za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju te koordinator tima za transplantaciju srca u KBD. Rođena je u Livnu. Srednju medicinsku školu završila je Mostaru.

U studenom i prosincu 1996. bila je na treningu u St. Luke’s Hospital u Betlehemu, SAD–u.

Višu medicinsku školu u Zagrebu završila je 2002. kada je završila i treću razlikovnu godinu Visoke zdravstvene škole.

Dodiplomski studij “Menadžment u sestrinstvu” završila je diplomskim radom “Primjena računala u sestrinskom radu na Odjelu za kardijalnu kirurgiju” kojeg je obranila u travnju 2004.

Poslijediplomski studij “Menadžment u sestrinstvu”, u trajanju od dvije godine, završila je 2007. s temom magisterija “Novo otkrivene bolesti u sestrinskoj anamnezi”.

Stručni je suradnik Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu od 2002. godine.

Specijalizanti

Josip Varvodić, dr. med.

Josip Varvodić, dr.med. (Zagreb, 1985.) završio je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2010. godine. Dobitnik Dekanove i Rektorove nagrade. Specijalizant kardiotorakalne kirurgije na
Zavodu za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju od 2011. godine.

Mislav Planinc, dr. med.

Mislav Planinc, dr.med. (Zagreb, 1982.) završio je Klasičnu gimnaziju u Zagrebu.
Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2008. godine kada dobiva i Rektorovu nagradu. Od 2010. specijalizant je opće kirurgije u KB “Dubrava”. Od 2010. do 2011. radio je kao liječnik istraživač na Heart and Vascular Institute, Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, Ohio, SAD.SLJEDEĆE: Znanstvena djelatnost Odjela – klinička istraživanja i znanstvena djelatnost