Profilaksa endokarditisa

Kod kojih je bolesnika potrebna profilaksa bakterijskog endokarditisa, kod kojih je zahvata potrebna te antimikrobna profilaksa

BOLESNICI KOD KOJIH JE POTREBNA PROFILAKSA BAKTERIJSKOG ENDOKARDITISA

 

 • VISOKI RIZIK

 • ... umjetni srčani zalisci, uključujući i biološke zaliske i homografte
 • ... prethodni bakterijski endokarditis
 • ... složene cijanotične prirođene srčane greške (stanja s jednim ventrikulom, transpozicija velikih krvnih žila, tetralogija Fallot)
 • ... kirurški stvoreni sistemsko-plućni ‘shuntovi’ ili konduiti

 

 • UMJERENI RIZIK

 • ... većina ostalih srčanih grešaka
 • ... stečene srčane greške (npr. reumatska bolest srca)
 • ... hipertrofična kardiomiopatija
 • ... prolaps mitralnog zaliska s regurgitacijom i/ili zadebljanjem listića zaliska

 

 • NEZNATNI RIZIK (rizik nije veći u odnosu na opću populaciju – profilaksa endokarditisa nije potrebna)

 • ... izolirani atrijski septalni defekt (tip ostium secundum)
 • ...kirurški popravak atrijskog septalnog defekta, ventrikularnog septalnog defekta ili otvorenog duktusa Botalli
 • ... prethodna operacija aortokoronarnog premoštenja
 • ... prolaps mitralnog zaliska bez regurgitacije
 • ... fiziološki, funkcionalni ili nedužni srčani šumovi
 • ... prethodna Kawasakijeva bolest bez disfunkcije zalistaka
 • ... prethodna reumatska groznica bez disfunkcije zaliska
 • ... prisutnost elektrostimulatora srca (intravaskularnih i epikardijalnih) ili ugrađenog defibrilatora

ZAHVATI KOD KOJIH JE POTREBNA PROFILAKSA BAKTERIJSKOG ENDOKARDITISA

 

 • DENTALNI ZAHVATI

 • ... ekstrakcija zuba
 • ... periodontalna kirurgija
 • ... implantacije i reimplantacije
 • ... vađenje korijena zuba
 • ... insercija subgingivalnog antibiotika
 • ... ugradnja ortodontskih traka
 • ... intraligementarna injekcija lokalnog anestetika
 • ... čišćenje zubiju ili implantata s mogućnošću krvarenja

 

 • OSTALI MEDICINSKI ZAHVATI
RESPIRATORNI TRAKT

 • ... tonzilektomija / adenoidektomija
 • ... kirurgija respiratorne mukoze
 • ... rigidna bronhoskopija

 

GASTROINTESTINALNI TRAKT

 • ... ezofagealna skleroterapija / dilatacija
 • ... ERCP s bilijarnom opstrukcijom
 • ... kirurgija bilijarnog trakta
 • ... kirurgija intestinalne mukoze

 

GENITOURINARNI TRAKT

 • ... kirurgija prostate
 • ...cistoskopija
 • ... dilatacija uretre

 

ANTIMIKROBNA PROFILAKSA

 

DENTALNI, ORL I RESPIRATORNI ZAHVATI

per os amoksicilin 2g
nemogućnost uzimanja per os ampicilin 2g im/iv
alergija na penicilin klindamicin 600 mg per os
ILI
cefalosporini I generacije 2g per os
ILI
azitromicin 500mg per os
ILI
claritromycin 500mg p.o.
alergija na penicilin i nemogućnosti uzimanja per os klindamicin 600 mg iv
ILI
cefalosporini I generacije (cefazolin) 1g im/iv

 

GASTROINTESTINALNI I GENITOURINARNI ZAHVATI

bolesnici visokog rizika ampicilin 2g iv + gentamicin 120mg iv (1.5mg/kg)
+
(6 sati kasnije) ampicilin 1g iv ILI amoksicilin 1g per os
bolesnici umjerenog rizika amoksicilin 2g per os ILI ampicilin 2g im / iv
alergija na penicilin vankomicin 1g iv (1-2 sata infuzija)
ILI
teicoplanin 400mg i.v.

za bolesnike visokog rizika:
+ gentamicin 120mg iv (1.5mg/kg)

 
PERORALNA antibiotska terapija uzima se 1 sat prije zahvata
PARENTERALNA antibiotska terapija daje se 30 minuta prije zahvata

Literatura:

1. Prevention of Bacterial Endocarditis – Recommendations by the American Heart Association (1997)
2. Vlessis AA, Bolling S. Endocarditis. A Multidisciplinary Approach to Modern Treatment. Futura Pub Co, 1999, p. 209-33
3. The Sanford Guide To Antimicrobial Therapy, 34th edition, 2004
4. Wilks D, Farrington M, Rubenstein D. The Infectious Disease Manual: Cardiac Infections. Blackwell Science, 2003, p. 49-56
5. Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Principles and practise of infectious disease (5th edition): Prophylaxis of Infective Endocarditis. Churchill-Livingstone 2000. p. 917-25
6. Guidelines on Prevention, Diagnostic and Treatment of Infective Endocarditis – the Task Force on Infective Endocarditis of the European Society of Cardiology. European Heart Journal (2004) 25, 267-276


Preporuke za antimikrobnu profilaksu endokarditisa izrađene su u suradnji s
dr.sc. Jasenkom Škrlin, voditeljicom Odjela za mikrobiološku dijagnostiku KB “Dubrava”


SLJEDEĆE: Transplantacija srca – Indikacije, kontraindikacije i obrada bolesnika