Rad medicinskih sestara

Prema preporukama i standardima Svjetske zdravstvene organizacije i Europske unije, na svim razinama zdravstvene zaštite potrebne su stručne i obrazovane medicinske sestre.
 
Stoga su naše medicinske sestre aktivni sudionici raznih seminara i kongresa te redovitih stručnih sastanaka.

Rad medicinskih sestara na Odjelu

 
Suvremeni trend razvoja njege kardijalnih bolesnika obuhvaća i specijalizaciju za medicinske sestre.

Tako je u sklopu Medicinskog fakulteta i Škole narodnog zdravlja “Andrije Štampar” osnovan poslijediplomski studij Menadžment u sestrinstvu koji je 2004. godine završila glavna sestra odjela Milka Grubišić.

Na Odjelu radi 13 medicinskih sestara i dva fizioterapeuta, a u Operacijskom bloku 5 operacijskih sestara i 5 perfuzionista. Glavan sestra Odjela, fizioterapeuti, dvije operacijske sestre i četiri perfuzionista imaju višu stručnu spremu.

dipl. med. sestra Milka Grubišić

Glavna sestra Zavoda za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju te koordinator tima za transplantaciju srca u kbd.

Stručni je suradnik Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu od 2002 godine.
 

textViše informacija

dipl. med. sestra Milka Grubišić glavna je sestra Zavoda za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju te koordinator tima za transplantaciju srca u KBD.
 
Rođena je u Livnu. Srednju medicinsku školu završila je Mostaru. U studenom i prosincu 1996. bila je na treningu u St. Luke’s Hospital u Betlehemu, sad–u. Višu medicinsku školu u Zagrebu završila je 2002. kada je završila i treću razlikovnu godinu Visoke zdravstvene škole.
 
Dodiplomski studij “Menadžment u sestrinstvu” završila je diplomskim radom “Primjena računala u sestrinskom radu na Odjelu za kardijalnu kirurgiju” kojeg je obranila u travnju 2004.
 
Poslijediplomski studij “Menadžment u sestrinstvu”, u trajanju od dvije godine, završila je 2007. s temom magisterija “Novo otkrivene bolesti u sestrinskoj anamnezi”.
 
Stručni je suradnik Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu od 2002 godine.


SLJEDEĆE: Kiruški laboratorij za biomedicinska istraživanja