Znanstvena djelatnost Odjela

Klinička istraživanja i znanstvena djelatnost

“Udaljeno ishemijsko prekondicioniranje kao metoda zaštite srčanog mišića od ishemije”

  • Voditelj istraživanja: Mr.sc. Davor Barić

 
Udaljeno ishemijsko prekondicioniranje (eng. remote ischemic preconditioning, RIPC) označava primjenu protokola prekondicioniranja na organ ili tkivo udaljeno od srca te posljedičnog povećanja srčane tolerancije na oštećenje tijekom narednog produženog ishemijskog događaja.

U ovo randomizirano kontrolirano istraživanje biti će uključeno 60 bolesnika predviđenih za elektivnu operaciju zamjene aortnog zaliska.

RIPC bit će postignuto primjenom 3 ciklusa ishemije desne ruke postignute napuhavanjem manšete tlakomjera na 200 mmHg u trajanju od 5 minuta s 5 minuta reperfuzije kod koje će manšeta biti ispuhana.

Stupanj ishemijsko-reperfuzijskog oštećenja srčanog mišića procijenit će se analizom biomarkera ishemije miokarda. Praćenjem hemodinamskih parametara utvrdit će se utjecaj udaljenog ishemičnog prekondicioniranja na postishemijsku funkciju srca. Praćenjem biomarkera sagledat će se odnos RIPC i sustavnog upalnog odgovora.

“Utjecaj kontinuirane infuzije inzulina na lučenje endotelina-1 tijekom aortokoronarnog premoštenja”

  • Voditelj istraživanja: Mr.sc. Daniel Unić

 
Perioperacijska hiperglikemija ima nepovoljne učinke nakon operacije aortokoronarnog premoštenja. Patofiziološki mehanizmi uključuju sistemski upalni odgovor i endotelnu disfunkciju čiji je jedan od markera ET-1. Cilj rada je ispitati učinak kontinuirane infuzije inzulina na sistemsko i koronarno lučenje ET-1 tijekom aortokoronarnog premoštenja.

Glavna hipoteza je da će kontinuirana infuzija inzulina kao metoda regulacije glikemije smanjiti lučenje endotelina-1 u sistemskoj i koronarnoj cirkulaciji kod bolesnika dijabetičara koji se podvrgavaju operacijskom zahvatu revaskularizacije miokarda uz uporabu stroja za izvantjelesni krvotok.

Pedeset bolesnika dijabetičara biti će randomizirano u dvije skupine ovisno o metodi kontrole glikemije. Uzorci za određivanje ET-1 biti će uzeti u 4 vremenska odsječka tijekom i nakon operacije. Kontrola glikemije vršit će se prema protokolu u ovisnosti o skupini. Analizirati će se utjecaj metode kontrole glikemije na lučenje ET-1, NO kao dodatnog markera endotelne funkcije kao i na kliničke i biokemijske parametre (CK, CK-MB, Troponin I, CRP).


SLJEDEĆE: Rad medicinskih sestara – prema preporukama i standardima Svjetske zdravstvene organizacije i Europske unije