Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Značajke cijepljenih COVID-19 pozitivnih bolesnika hospitaliziranih u KB Dubrava u 3 pandemijska vala

Natalia Cesar, mag. med. techn.
Služba za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite
KB Dubrava
e- mail: ncesar@kbd.hr


Sažetak:

CILJ ovog istraživačkog rada je usporediti značajke cijepljenih COVID-19 pozitivnih bolesnika hospitaliziranih u Kliničkoj bolnici Dubrava u 3 vala pandemije. Za potrebe izrade empirijskog dijela ovog rada korišteni su sekundarni izvori podataka te su prikupljeni podatci o bolesnicima s bolešću COVID-19 koji su cijepljeni protiv SARS-CoV-2 u tri varijante virusa.

METODE grafičkog i tabelarnog prikazivanja kojima se prezentira struktura bolesnika upotrebom apsolutnih i relativnih frekvencija. Numeričke se vrijednosti prezentiraju primjenom metoda deskriptivne statistike, i to medijana kao srednje vrijednosti te interkvartilnog raspona kao pokazatelja odstupanja od srednje vrijednosti. Normalnost razdiobe numeričkih vrijednosti je prethodno ispitana Kolmogorov- Smirnov testom. Hipoteze se ispituju korištenjem Hi kvadrat testa kod ispitivanja razlika u strukturu bolesnika među varijantama sojeva. Razlika se u zastupljenosti bolesnika s obzirom na broj cijepljenja ispituje upotrebom Z testa razlike u proporcijama.

REZULTATI:  Nakon provedenog ispitivanja može se donijeti zaključak da u tijeku pandemije bolesti COVID-19 raste broj cijepljenih COVID-19 pozitivnih hospitaliziranih bolesnika s pojavom novih varijanti virusa, ali da je smanjena stopa smrtnog ishoda i vrijeme trajanja hospitalizacije. Ovim istraživanjem došli smo do zaključka da su bolesnici 1,24 puta učestaliji u odnosu na bolesnice te da je veća učestalost bolesnika u odnosu na bolesnice kod zaraze svim od promatranih varijanti virusa.

ZAKLJUČAK: Budući da nijedno cjepivo protiv bolesti COVID-19 nije 100 posto učinkovito, očekuju se neke infekcije kod cijepljenih osoba, a rizik od prodora infekcije je veći kod određenih varijanti, kao što su delta i omikron što je i potvrđeno hipotezom kojom se pretpostavlja da u tijeku pandemije bolesti COVID-19 raste broj cijepljenih COVID-19 pozitivnih hospitaliziranih bolesnika s pojavom novih varijanti virusa.

Ključne riječi: COVID-19, Klinička bolnica Dubrava, cijepljenje, bolesnici

 *rad u cijelosti dostupan na traženje autora