Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Služba nabave KB Dubrava osnovana je 1995. godine. Danas je u Službi zaposleno 16 djelatnika, a sastoji se od sljedećih Odjela:

  1. Odjel za planiranje, pripremu i provedbu postupaka javne nabave
  2. Odjel za planiranje, pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave
  3. Odjel za sklapanje, upravljanje i realizaciju ugovora i okvirnih sporazuma
  4. Odjel za planiranje, pripremu i provedbu EU projekata
  5. Odjel za logističko-operativnu podršku, kontrolu naručivanja i skladišno poslovanje

KB Dubrava je kao javni Naručitelj obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi i podzakonskih propisa donesenih na temelju navedenog Zakona te Služba nabave u svim svojim radnjama djeluje sukladno istome, dok se za radnje koje ne podliježu Zakonu o javnoj nabavi prate odredbe Općeg akta kao službenog dokumenta KB Dubrava.

Zakonom o javnoj nabavi uređuju se zajednički uvjeti, pravila i postupci javne nabave roba, radova i usluga temeljeni na načelima slobode kretanja robe, poslovnog nastana i pružanja usluga te načelima koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti.

U okviru svojeg djelokruga, Služba nabave obavlja poslove izrade plana nabave roba, radova i usluga za redovno poslovanje KB Dubrava u proračunskoj godini te prati realizaciju istih.

Prema Zakonu javne nabave, Služba provodi prethodnu analizu tržišta i prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na tržištu. U cilju sklapanja Ugovora i Okvirnih sporazuma o javnoj nabavi roba, radova i usluga, Služba provodi javna nadmetanja prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude. Provodi proces evaluacije pristiglih ponuda nakon čega javno objavljuje odluku o odabiru/poništenju. Primjenom pravnih lijekova te po isteku zakonskih rokova šalje obavijesti o dodjeli Ugovora/OS u Registar ugovora/OS u EOJN.

Služba nabave KB Dubrava je obvezna sve radnje unutar postupaka javne nabave javno objaviti putem usluge Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske Narodnih novina d.d. (EOJN RH).

Po svim pristiglim žalbenim navodima za konkretan postupak javne nabave, Služba nabave u ime KB Dubrava kao stranke žalbenog postupka dokazuje postojanje činjenica i okolnosti na temelju kojih je donijela odluke o pravima, poduzela radnje ili propustila radnje te provela postupke koji su predmet žalbenog postupka.

Služba aktivno prati rješenja i praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave te presude Visokog upravnog suda.

Na temelju Odluke o obveznoj provedbi zajedničke nabave putem središnjih tijela za javnu nabavu za ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska i zdravstvene ustanove za koje su osnivačka prava prenesena na Republiku Hrvatsku radi sklapanja okvirnih sporazuma za određene javno nabavne kategorije, Ministarstvo zdravstva je Odlukom ovlastilo KB Dubrava za provedbu 5 nabavnih kategorija zajedničke nabave koje će Služba nabave KB Dubrava provesti za 62 zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj.