Jezik
  document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
  document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
 1. izv. prof. prim. dr. sc. Rado Žic, dr. med., Klinika za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju, predsjednik
 2. izv. prof. prim. dr. sc. Jasminka Peršec, dr. med., Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu, član
 3. izv. prof. dr. sc. Toni Kolak, dr. med., Klinika za kirurgiju, član
 4. prof. dr. sc. Predrag Knežević, dr. med., Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta, član
 5. prof. dr. sc. Lana Mužinić Marinić, dr. med., Klinika za psihijatriju, član
 6. izv. prof. dr. sc. Joško Mitrović, dr. med., Klinika za unutarnje bolesti, član
 7. prof. dr. sc. Boris Brkljačić, dr. med., Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, član
 8. dr. sc. Lovorka Đerek, dr. med., Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku, član
 9. doc. prim. dr. sc. Danko Müller, dr. med., Klinički zavod za patologiju i citologiju, član
 10. prof. dr. sc. Denis Vojvodić, dr. med. dent., Klinički Zavod za stomatološku protetiku, član
 11. dr. sc. Marko Lucijanić, dr. med., Zavod za znanstvenoistraživačku djelatnost i translacijsku medicinu, član
 12. Drago Boščić, dr. med., Zavod za bolesti uha, grla i nosa i kirurgiju glave i vrata, član
 13. izv. prof. prim. dr. sc. Šime Manola, dr. med., Zavod za bolesti srca i krvnih žila, član
 14. izv. prof. prim. dr. sc. Dubravka Bobek, dr. med., Zavod za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu s reumatologijom, član
 15. izv. prof. prim. dr. sc. Morena Milić, dr. med., Zavod za jednodnevnu kirurgiju, član
 16. doc. prim. dr. sc. Igor Rudež, dr. med., Zavod za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju, član
 17. prim. dr. sc. Karolina Dobrović, dr. med., Zavod za kliničku mikrobiologiju i bolničke infekcije, član
 18. doc. prim. dr. sc. Tonko Marinović, dr. med., Zavod za neurokirurgiju, član
 19. doc. prim. dr. sc. Davor Sporiš, dr. med., Zavod za neurologiju, član
 20. izv. prof. dr. sc. Josip Pavan, dr. med., Zavod za očne bolesti, član
 21. izv. prof. dr. sc. Zoran Peršec, dr. med., Zavod za urologiju, član
 22. doc. dr. sc. Ivana Marinović, univ. mag. pharm., Bolnička ljekarna, član
 23. Smiljana Uljanić, san. ing., Centralna bolnička sterilizacija, član
 24. dr. sc. Maša Sorić, dr. med., Objedinjeni hitni bolnički prijem, član
 25. Anamarija Vukasović Mabić, dr. med., Odjel za nuklearnu medicinu, član
 26. dr. sc. Petar Suton, dr. med., Odjel za onkologiju i radioterapiju, član
 27. Gorana Džepina, dr. med., Odjel za transfuzijsku medicinu, član
 28. doc. prim. dr. sc. Jurica Maraković, dr. med., Poliklinika, član
 29. prim. Marijan Kolovrat, dr. med., Središnji operacijski blok, član
 30. doc. dr. sc. Diana Rudan, dr. med., zamjenica ravnatelja, član
 31. izv. prof. dr. sc. Jelena Popić, dr. med., pomoćnica ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor, član
 32. Zoran Špehar, mag. iur., pomoćnik ravnatelja za pravne poslove, član
 33. Valentina Mirtić, mag. oec., pomoćnica ravnatelja za financijsko poslovanje, član
 34. Loreta Zdrilić Kuljić, mag. oec., IMPPM, pomoćnica ravnatelja za nabavu, investicije i EU projekte, član
 35. Ana Primorac, mag. med. techn., pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo, član

Stručno vijeće Kliničke bolnice Dubrava obavlja sljedeće poslove:

 • raspravlja i odlučuje o pitanjima iz područja stručnog rada KB Dubrava
 • predlaže stručne temelje za program rada i razvoja KB Dubrava
 • predlaže stručna rješenja u sklopu djelatnosti KB Dubrava
 • predlaže mjere za unapređenje kvalitete rada u KB Dubrava
 • daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge glede organizacije rada i uvjeta za razvoj zdravstvene djelatnosti u KB Dubrava
 • odlučuje o potrebi i stručnoj opravdanosti uvođenja novih dijagnostičkih i terapijskih metoda u djelatnosti KB Dubrava
 • predlaže Upravnom vijeću i ravnatelju poduzimanje stručnih mjera radi poboljšanja organizacije rada i uvjeta za razvoj djelatnosti
 • predlaže ravnatelju i Upravnom vijeću usklađenje stručnog rada KB Dubrava s financijskim mogućnostima
 • skrbi o provedbi unutarnjeg nadzora nad stručnim radom zdravstvenih radnika te mjere za poboljšanje stručnog rada te skrbi o provedbi unutarnjeg nadzora
 • predlaže specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika te stručno usavršavanje iz područja uže specijalnosti zdravstvenih radnika za potrebe KB Dubrava
 • razmatra potrebu stručnog usavršavanja te predlaže ravnatelju upućivanje zdravstvenih radnika na stručno i znanstveno usavršavanje
 • predlaže Upravnom vijeću obavljanje poslova zdravstvenih radnika izvan punog radnog vremena u slučajevima od posebnog interesa za građane i rad zdravstvene ustanove