Jezik
  document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
  document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
 1. izv. prof. dr. sc. Silvio Bašić, dr. med., predsjednik
 2. Jasminka Hlupić, dr. med., član
 3. Vedran Kranjčević, mag. rel. int., član
 4. izv. prof. prim. dr. sc. Rado Žic, dr. med., član (predstavnik Stručnog vijeća KB Dubrava)
 5. Biserka Klarić, dipl. oec., član (predstavnica Radničkog vijeća KB Dubrava)

Upravno vijeće Kliničke bolnice Dubrava obavlja sljedeće poslove:

 • donosi Statut, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo
 • donosi druge opće akte
 • imenuje i razrješuje ravnatelja uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo
 • imenuje i razrješuje zamjenika ravnatelja, na prijedlog ravnatelja
 • sklapa ugovor o radu s ravnateljem
 • donosi na prijedlog ravnatelja program rada i razvoja i nadzire njegovo izvršenje
 • donosi na prijedlog ravnatelja financijski plan i završni račun
 • analizira financijsko poslovanje KB Dubrava najmanje jedanput mjesečno
 • prema potrebi, zadužuje ravnatelja za izradu posebnih periodičkih izvješća u vezi s pojedinim poslovima
 • u slučaju gubitka u poslovanju bez odgađanja obavještava osnivača
 • predlaže osnivaču promjenu ili proširenje djelatnosti
 • raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja najmanje svaka tri mjeseca
 • donosi odluke u drugom stupnju u predmetima u kojima se odlučuje o pojedinim pravima radnika
 • donosi plan i program mjera zaštite na radu
 • odlučuje o raspodjeli dobiti za obavljanje i razvoj djelatnosti
 • odlučuje o pitanjima predviđenim općim aktima KB Dubrava u drugom stupnju odlučivanja
 • odlučuje o korištenju zajmova i kredita za investicijska ulaganja
 • donosi Poslovnik o svojem radu kojim se pobliže određuju pitanja iz djelokruga rada Upravnog vijeća koja nisu regulirana Zakonom o ustanovama i Statutom KB Dubrava