Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
Voditelj Odjela za intenzivnu kardijlanu skrb Doc. dr. sc. Marin Pavlov, dr. med.

Marin Pavlov je rođen Splitu 1979. godine gdje je završio osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisuje 1998. godine, diplomira 2004. godine s odličnim uspjehom. Specijalistički ispit iz interne medicine polaže 2010., subspecijalistički ispit iz kardiologije 2015., a 2018. brani doktorsku disertaciju iz teme akutnog infarkta miokarda.

Do 2014. godine radi u Zavodu za intenzivnu internističku skrb KBC-a Sestre milosrdnice gdje se upoznaje s osnovama intenzivne medicine i kritične skrbi. Od 2014. godine prelazi na Zavod za intenzivnu kardiološku skrb Klinike za bolesti srca i krvnih žila, gdje mu glavno polje interesa uz akutnu kardiološku skrb postaje i intervencijska kardiologija. Godine 2015. provodi tri mjeseca na usavršavanju kod prof. Marka Noča u UKC Ljubljana, gdje se dodatno upoznaje sa suvremenim metodama intenzivnog liječenja. Od ožujka 2022. prelazi na Odjel intenzivne kardiološke skrbi Zavoda za bolesti srca i krvnih žila KB Dubrava, gdje u timu prof. Manole sudjeluje u zbrinjavanju akutnih kardioloških bolesnika. Od kolovoza 2023. imenovan je voditeljem Odjela intenzivne kardiološke skrbi.

Aktivno sudjeluje u nastavi kao vanjski suradnik Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2008. godine. Od veljače 2023. imenovan je u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Sveučilištu Sjever, Koprivnica.

Područje njegovog znanstvenog interesa obuhvaća akutni koronarni sindrom i akutnu kardiološku skrb. Posebna polja interesa su intervencije u akutnom koronarnom sindromu, mehanička cirkulacijska potpora, zbrinjavanje bolesnika s vanbolničkim zastojem srca te intervencijske metode liječenja plućne embolije. Autor je više znanstvenih članaka, dva priručnika, recenzent radova u više međunarodnih časopisa. Aktivno je sudjelovao na brojnim znanstvenim i stručnim međunarodnim i domaćim kongresima, suorganizirao više domaćih simpozija i tečajeva trajne edukacije, te bio suradnik u dva znanstvena projekata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Suradni urednik je znanstvenog časopisa Biomolecules & Biomedicine.

Član je Europskog i Hrvatskog kardiološkog društva, tajnik je Radne skupine za akutni koronarni sindrom, dopredsjednik udruge intenzivna.hr.