Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
Voditelj Odjela za kardiomiopatije, zatajivanje srca i transplantacijsku kardiologiju doc. dr. sc. Mario Udovičić, dr. med.

Rođen sam 17. travnja 1979. u Travniku. Klasičnu gimnaziju s položenom švicarskom državnom maturom sam završio 1999. u Stansu, Švicarska. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao sam 15. srpnja 2005. Nakon pripravničkog staža u KBC Zagreb položio sam stručni ispit 16.10.2006.

Od 2007. zaposlen sam u Kliničkoj bolnici Dubrava, gdje sam odradio specijalizaciju iz interne medicine a 2011. položio i specijalistički ispit.  Od 2011. do danas radim u Zavodu za bolesti srca i krvnih žila na području opće kardiologije i interventne kardiologije, gdje sam 2015. položio i ispit iz kardiologije kao uže specijalizacije. Od 2012. do 2013 godine boravio sam u Sveučilišnoj Klinici u Beču na edukaciji u području pre- i posttransplantacijske skrbi nakon transplantacije srca. Od 2011. sudjedujem u izvođenju nastave na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Tijekom specijalističkog usavršavanja iz interne medicine na Kliničkoj bolnici Dubrava završio sam poslijediplomski znanstveni studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu uz obranu doktorske disertacije na temu: „Učinak pentadekapeptida BPC 157 na plućno srce u štakora inducirano monokrotalinom“. 2017. godine izabran sam u nastavno-znanstveno zvanje naslovnog poslijedoktoranda, a 2022. u  naslovnog docenta na Katedri za Internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Voditelj sam Odjela za kardiomiopatije, zatajivanje srca i transplantacijsku kardiologiju – Kardiologija IV u sklopu Zavoda za bolesti srca i krvnih žila od studenog 2017.

U dosadašnjem stručnom i znanstvenom radu objavio sam više od 60 znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja, od kojih su 11 citirani u Current Contents-u.

Član sam Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog kardiološkog društva, Europskog kardiološkog društva, Europskog društva za zatajivanje srca te Europskog društva za oslikavanje srca i Hrvatskog društva za transplantacijsku medicinu.

Položio sam europski ispit iz ultrazvuka srca te u siječnju 2022. dobio certifikat Europskog kardiološkog društva iz područja transtorakalne ehokardiografije.

Uža područja interesa su mi kronično i uznapredovalo zatajivanje srca, napredne metode liječenja zatajivanja srca – transplantacija srca i kronična cirkulacijska potpora lijevoj klijetki, ehokardiografija te intervencijska kardiologija.