Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
Voditelj Odjela za bolesti krvnih žila i srčanih zalistaka Doc. dr. sc. Tomislav Šipić, dr. med.

Rođen sam 1970.g. u Zagrebu gdje sam završio osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju. 1989.g. upisao sam Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a diplomirao sam 1995. godine. Obvezni staž u trajanju od dvije godine proveo sam u Domu zdravlja „Susedgrad“ te u KBC „Sestre Milosrdnice“. 1997.g. položio sam stručni ispit, te sam iste godine otišao na služenje redovitog vojnog roka u trajanju od 10 mjeseci u SOOV Koprivnica za vrijeme kojeg sam radio u stacionaru kao liječnik. 1998.g. zaposlio sam se u Klinici za kardiovaskularne bolesti Magdalena. Od 2001.do 2005.g. odradio sam specijalizaciju iz Interne medicina u KBC „Sestre Milosrdnice“, iste sam godine položio specijalističli ispit. Ispit iz uže specijalizacije kardiologije položio sam 2009. g. 2016. godine obranio sam doktorsku disertaciju pod naslovom „Utjecaj kompletnosti revaskularizacije miokarda na oporavak dijastoličke funkcije lijeve klijetke“. Od 2016.do 2020. godine bio sam voditelj Odjela Kardiologije III u Klinici za kardiovaskularne bolesti Magdalena. Od travnja 2021.g. zaposlenik sam Kliničke bolnice Dubrava, a od srpnja 2021.g. voditelj sam Odjela 3. kardiologije pri Zavodu za bolesti srca i krvnih žila Kliničke bolnice Dubrava. Prvi sam autor ili koautor 10 znanstvenih radova, od kojih je 8 citirana u bazi Scopus, a 2 u bazi Web of Science. Kao predavač aktivno sam sudjelovao na 7 međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova s internacionalnim sudjelovanjem (od čega na dva kao pozvani predavač), a objavio sam i 31 kongresno priopćenje od čega 14 kao prvi autor. Redoviti sam aktivni sudionik svih relevantnih kardioloških skupova u Hrvatskoj, posebno vezanih uz invazivnu i intervencijsku kardiologiju te liječenje periferne arterijske bolesti, a redovito sudjelujem i u organiziranim edukacijama mlađih specijalista te liječnika obiteljske medicine. Član sam Hrvatskog kardiološkog društva, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatske liječničke komore te udruge HEVI. Za vrijeme rada u Klinici „Magdalena“ u Krapinskim toplicama aktivno sam sudjelovao na implementaciji Kanadske akreditacije kvalitete poslovanja.  Aktivno se služim engleskim i francuskim jezikom. Znanstveni i stručni interes mi predstavljaju invazivna i intervencijska kardiologija, bolesti aortnog zalistka (TAVI procedura), zahvati na velikim krvnim žilama, periferna arterijska bolest, strukturne bolesti srca te UZV srca.