Jezik
    //

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    //

Stručna praksa za učenike Škole za medicinske sestre

U Kliničkoj bolnici Dubrava stručnu praksu provode učenici trećih, četvrtih i petih razreda Škole za medicinske sestre Mlinarska i Škole za medicinske sestre Vrapče sukladno nastavnom planu i programu strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije medicinska sestra/tehničar opće njege. Stručnu praksu obavljaju na bolničkim odjelima pod nadzorom nastavnika strukovnih predmeta, dok nadzor i ocjenjivanje vježbi iz nastavnih predmeta Zdravstvene vježbe I., Zdravstvene vježbe II. i Zdravstvene vježbe III. obavlja odgovorna medicinska sestra na radilištu na kojemu učenik istu provodi. Tijekom jedne školske godine stručnu praksu u KB Dubrava obavi do 2 000 učenika s time da jedan učenik u više navrata  prolazi vježbe iz različitih nastavnih predmeta iz modula sestrinske skrbi ili modula kliničkih vježbi.

Učenicima i nastavnicama strukovnih predmeta unutar KB Dubrava osiguran je vlastiti garderobni prostor, omogućeno je korištenje seminarskih dvorana, velike predavaonice, stručne knjižnice i bolničkog restorana.

 

 

 

 

 

Klinička nastava za studente preddiplomskog i diplomskog studija Sestrinstva

Obrazovanje medicinskih sestra/tehničara uvelike se temelji na kliničkoj praksi u kliničkom okruženju koji studentima omogućuje učenje i uvježbavanje različitih kliničkih vještina u stvarnim i konkretnim situacijama. Medicinska sestra – mentor kroz svoju podršku važan je čimbenik u stjecanju kliničkog iskustva svakog studenta studija Sestrinstva. U sestrinskoj profesiji mentorstvo je dinamični proces u kojemu iskusne i stručne medicinske sestre podučavaju, savjetuju, potiču i pružaju podršku studentima u njihovom profesionalnom rastu.

U Kliničkoj bolnici Dubrava vježbovna se nastava planira i organizira kako bi se svim studentima osigurali dobri uvjeti za usvajanje novih znanja i vještina. Vježbe se provode za studente preddiplomskog i diplomskog studija Sestrinstva kroz redovni ili izvanredni program, a provode ih visokoobrazovane medicinske sestre – mentori s velikim radnim iskustvom, znanjem i vještinama koje prenose studentima. Etika edukacije temelji se na uzajamnom poštovanju mentora, studenta i pacijenta, primjenjujući holistički pristup i  uvažavajući pacijentove želje i prava.

Studentima je također omogućeno da na kraju obavljanja vježbi putem anonimnog evaluacijskog upitnika izraze svoje mišljenje o kvaliteti provedenih vježbi, kao i o odnosu mentora i ostalih zaposlenika tijekom vježbi. Rezultati anonimnog evaluacijskog upitnika važan su nam izvor informacija koji se analiziraju i temeljem kojih se donose buduće promjene.

U Kliničkoj bolnici Dubrava vježbovnu nastavu za studente studija Sestrinstva provode 64 medicinske sestre – mentori od kojih su 66 % magistre sestrinstva ili diplomirane medicinske sestre, a 33 % prvostupnice sestrinstva koje se kontinuirano stručno usavršavaju iz područja medicinskih znanosti i nastavničkih kompetencija. Također, u Kliničkoj bolnici Dubrava sistematizirano je radno mjesto medicinske sestre za nastavu koja koordinira provedbu kliničke nastave i raspored studenata mentorima sukladno kolegiju koji prolaze po programu. Studenti imaju vlastiti garderobni prostor, omogućeno je korištenje seminarskih dvorana, velike predavaonice, stručne knjižnice, bolničkog restorana kao i pomoć pri izradi znanstvenog rada.

Vježbovna se nastava provodi za studente preddiplomskog i diplomskog studija Sestrinstva:

 

 

 

 

 

 

Na godišnjoj razini u KB Dubrava održi se više od 12 000 sati vježbovne nastave.

Popis medicinskih sestara/tehničara – mentora vježbovne nastave u KB Dubrava za Ak. god. 22./23.:

 

                                            Pripremila: Tanja Fistrić, mag. med. techn.