Jezik
  document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
  document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Djelovanje kliničke farmacije prvenstveno je usmjereno na povećanje kvalitete propisivanja lijekova, povećanje terapijskog učinka lijeka, sprečavanje medikacijskih pogrešaka, prevenciju i upravljanje interakcijama lijekova te nuspojavama. Aktivnosti i usluge kliničkog farmaceuta imaju za cilj osiguranje, razvoj i promicanje racionalne, prikladne i sigurne primjene lijekova (European Society of Clinical Pharmacy, ESCP).

Temelji kliničke farmacije u Hrvatskoj postavljeni su 1996. godine kada je u Kliničkoj bolnici Dubrava pod vodstvom prof. dr. sc. Vesne Bačić Vrca, spec. kliničke farmacije pokrenut pilot projekt “Sustav raspodjele jedinične terapije” (engl. Unit dose drug distribution system, UDDDS), na Zavodu za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju Klinike za kirurgiju, u suradnji s američkim institutom (Texas Heart Institute). S uspostavom ovog projekta započinje aktivan rad kliničkog farmaceuta u KBD.

Stručni rad i pružanje zdravstvene skrbi

 • Klinički farmaceut kao dio multidisciplinarnog tima svakodnevno prati tijek liječenja pacijenta, provodi nadzor propisane farmakoterapije na pojedinim odjelima te predlaže potrebne intervencije liječniku propisivaču ili stručnom konziliju, primjerice primjena odgovarajuće doze lijeka, intervala doziranja, prikladnog farmaceutskog oblika lijeka. Provedbom nadzora nad propisanom farmakoterapijom smanjuje se mogućnost nastanka klinički značajnih interakcija lijekova, nuspojava i ostalih medikacijskih pogrešaka. Klinički farmaceut članovima zdravstvenog tima daje informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima, te sudjeluje u edukaciji. Klinički farmaceut također provodi edukaciju i savjetovanje pacijenata o značaju propisane farmakoterapije i ispravnoj primjeni lijekova.
 • Klinički farmaceuti sudjeluju u radu Povjerenstva za lijekove. Povjerenstvo za lijekove procjenjuje opravdanost primjene lijeka sukladno važećim smjernicama. Također, aktivno pridonosi smanjenju troškova farmakoterapije sukladno nacionalnoj politici lijekova, pokušavajući pri tom osigurati najbolji izbor farmakoterapije za najveći broj bolesnika.
 • Klinički farmaceut dio je i bolničkog tima za upravljanje antimikrobnom terapijom (engl. antimicrobial stewardship), A-tim. Osnovni članovi A-tima su liječnik specijalist infektologije, liječnik specijalist mikrobiologije te klinički farmaceut. Upravljanje antimikrobnom farmakoterapijom obuhvaća niz koordiniranih intervencija osmišljenih za poboljšanje i promicanje odgovarajuće upotrebe postojećih antimikrobnih lijekova s ciljem očuvanja njihovog djelovanja i smanjenja rezistencije.
 • Klinički farmaceuti uključeni su i u rad određenih bolničkih odjela, gdje sudjeluju na stručnim sastancima i vizitama, te rade na identifikaciji, rješavanju i preveniranju problema vezanih uz farmakoterapiju.
 • Klinički farmaceut provodi proces usklađivanja farmakoterapije pri transferu skrbi što obuhvaća uzimanje najbolje moguće medikacijske povijesti (BPMH, engl. Best Possible Medication History) te usporedbu s propisanom farmakoterapijom u bolnici uz potrebne intervencije kliničkog farmaceuta. Najbolja moguća medikacijska povijest predstavlja najpotpuniji i točan popis svih lijekova koje pacijent zaista uzima.

Transfer skrbi pokazao se kao kritična točka jer se upravo tada pojavljuje značajan broj medikacijskih pogrešaka tj. nenamjernih odstupanja u farmakoterapiji. Nenamjerna odstupanja dovode do negativnih ishoda liječenja, generiraju nove hospitalizacije te uzrokuju znatne financijske troškove u zdravstvu. Veliki resursi se troše za optimizaciju farmakoterapije u bolnici te sukladno mnogim objavljenim znanstvenim i stručnim radovima značajan broj nenamjernih odstupanja u farmakoterapiji događa se upravo zbog nepostojećeg modela transfera skrbi iz viših razina zdravstvene zaštite u primarnu zdravstvenu zaštitu. Postoje primjeri i u drugim zemljama da bolnički klinički farmaceut vodi proces usklađivanja farmakoterapije prilikom transfera skrbi na otpustu iz bolnice, čime se postiže smanjenje nenamjernih odstupanja u farmakoterapiji, bolji ishod liječenja te povećava adherencija.

Prije otpusta iz bolnice klinički farmaceut, u suradnji s liječnikom, izrađuje najbolji mogući otpusni plan o farmakoterapiji (engl. Best possible medication discharge plan, BPMDP) koji sadrži sljedeće informacije o lijekovima:

 • informacije o lijekovima koji će se nastaviti uzimati nakon otpusta iz bolnice,
 • informacije o promjenama u farmakoterapiji koje su napravljene tijekom pacijentove hospitalizacije,
 • informacije o lijekovima koji će se uvesti ili čija će se primjena prekinuti na otpustu iz bolnice.

Nastavna djelatnost i edukacije

 • Centralna bolnička ljekarna KBD je nastavna baza Farmaceutsko biokemijskog fakulteta:
  –    za kolegij integriranog diplomskog studija Klinička farmacija s farmakoterapijom
  –    za kolegije poslijediplomskog specijalističkog studija „Klinička farmacija“
  –   prof. dr.sc. Vesna Bačić Vrca na diplomskom studiju voditeljica je kolegija Klinička farmacija s farmakoterapijom. Voditeljica je poslijediplomskog specijalističkog studija „Klinička farmacija“ na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu te ujedno voditeljica i su-voditeljica više temeljnih kolegija na poslijediplomskom specijalističkom studiju.
 • Centralna bolnička ljekarna KBD je edukacijska baza:
  –  za provođenje stručnog osposobljavanja studenata Farmaceutskog- biokemijskog fakulteta
  –   za provođenje edukacije za poslijediplomski specijalistički studij „Klinička farmacija“
  –   za provođenje specijalizacije iz Kliničke farmacije
  –   za provođenje ERASMUS programa za studente farmacije iz drugih zemalja EU
  –   prof.dr.sc. Vesna Bačić Vrca, mag.pharm., spec. klin. farmacije glavni je mentor za specijalističko usavršavanje više od 20 specijalizanata iz kliničke farmacije.

Znanstveno istraživački rad

Specijalisti kliničke farmacije iz KB Dubrava rade na promicanju racionalne i sigurne primjene lijekova, dajući svoj doprinos kako u svakodnevnoj praksi, tako i putem aktivnog sudjelovanja na domaćim i međunarodnim kongresima i drugim znanstvenim skupovima, te publiciranjem stručnih i znanstvenih radova iz područja kliničke farmacije. U proteklih dvadeset godina objavili smo više od 50 znanstvenih i stručnih radova u kojima smo prezentirali rezultate našeg djelovanja u području kliničke farmacije. Aktivno smo sudjelovali na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima te u samoj organizaciji znanstvenih i stručnih skupova. Pod mentorstvom prof. dr. sc. Vesne Bačić Vrca napisani su brojni diplomski, specijalistički radovi te doktorske disertacije iz područja kliničke farmacije.

Također, Centralna bolnička ljekarna sudjeluje i u provođenju projekata kojima se povećava sigurnost farmakoterapije u suradnji s vanjskim ustanovama. Projekti su vezani za područje koji se odnose na usklađivanje farmakoterapije i transfer skrbi kojeg koordiniraju i vode bolnički klinički farmaceuti.

 • PASQ projekt

U cilju sprječavanja medikacijskih pogrešaka i poboljšanja kvalitete skrbi za pacijente, u Kliničkoj bolnici Dubrava započet je proces implementacije sigurnosnih kliničkih praksi putem PaSQ (Patient Safety and Quality of Care) projekta (PASQ Joint Action) u suradnji s Agencijom za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi koji je za cilj imao utvrditi stupanj neusklađenosti terapije kod prijema u bolnicu. Proces usklađivanja farmakoterapije vodio je bolnički klinički farmaceut. Rezultati našeg istraživanja pokazali su da postoji potreba za unaprijeđenjem kvalitete rada i povećanjem sigurnosti pacijenata u transferu skrbi.

 • Projekt – Učinak implementacije integriranog modela usklađivanja farmakoterapije na učestalost nenamjernih odstupanja i sigurnost bolesnika

U ovaj projekt uz KB Dubravu uključen je veliki broj suradnih vanjskih ustanova: Hrvatska Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, Hrvatsko društvo za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite, Hrvatski liječnički zbor, Sekcija za kliničku farmaciju, Hrvatsko farmaceutsko društvo, Gradske ljekarne Zagreb i Dom zdravlja Zagreb Istok.

U cilju pronalaženja sveobuhvatnog rješenja problematike transfera zdravstvene skrbi ispitan je integrirani model usklađivanja farmakoterapije. Ovaj model predstavlja strukturirani proces usklađivanja farmakoterapije u bolnici i primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a uključuje suradnju između bolničkih kliničkih farmaceuta i liječnika, liječnika obiteljske medicine, javnih ljekarnika te aktivno sudjelovanje samih pacijenata. Implementacijom ovog integriranog modela koji uključuje sveobuhvatan stručni pristup na svim razinama zdravstvenog sustava uspostavila
bi se optimalna kontrola nad transferom zdravstvene skrbi u pogledu farmakoterapije.

Rad u izvanbolničkim stručnim društvima

Klinički farmaceuti aktivno sudjeluju u radu Sekcije za kliničku farmaciju kao i Sekcije za bolničku ljekarničku djelatnost Hrvatskog farmaceutskog društvaHrvatske ljekarničke komore. Također, aktivno sudjeluju u radu Povjerenstva za bolničko ljekarništvo Hrvatske ljekarničke komore.

wave