Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

U laboratoriju Centralne bolničke ljekarne izrađuju se galenski i magistralni pripravci za potrebe liječenja bolničkih pacijenata prema propisanim važećim farmakopejama i magistralnim propisima. Ovakvi pripravci namijenjeni su za specifične potrebe pacijenata.

Farmakopeja je temeljni službeni propis o kvaliteti, izradi, ispitivanju i čuvanju lijekova i ljekovitih tvari. Farmakopeje se izdaju i zakonski vrijede u svakoj državi. Mogu biti izrađene na  nacionalnoj razini, regionalnoj ili su internacionalne kao što je farmakopeja koju je izdala Svjetska zdravstvena organizacija u kojoj je nomenklatura latinska, a tiskana je na engleskom, francuskom i španjolskom jeziku. Svaka država propisuje koja framakopeja je važeća u njoj i za lijekovi i ljekovite tvari koje se nalaze u toj farmakopeji kažemo da su oficinalne u toj državi. U Hrvatskoj je oficinalna Hrvatska farmakopeja koja se naslanja na Europsku farmakopeju, a dostupna je samo u elektronskom obliku i redovito se ažurira od strane Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED-a). Farmakopeja se dijeli na Opći dio i Materia medicu:

  1. OPĆI DIO – sadrži uvod, upute, definicije, osobine i druge opće propise koji vrijede za sve monografije
  2. MATERIA MEDICA – obuhvaća monografije svih pojedinačnih supstanci, ljekovitih supstanci i droga koji su zakonski odobrene i navedene u farmakopeji.

Potpisivanjem Konvencije o izradi Europske farmakopeje, donesene 22. srpnja 1964. godine u Strasbourgu, Republika Hrvatska se 14. rujna 1994. godine obvezala da će prihvatiti i primjenjivati sve norme za lijekove koje se objavljuju u Europskoj farmakopeji (Ph. Eur.). Izdavanjem Hrvatske farmakopeje stoga se ispunjavaju preuzete obveze koje proizlaze iz Konvencije o izradi Europske farmakopeje te se implementira Europska farmakopeja u Republici Hrvatskoj.

Magistralni pripravak

Magistralni lijek izrađuje se za individualne potrebe pacijente iz djelatnih i pomoćnih tvari te se oblikuje u odgovarajući ljekoviti oblik. Izrađuju se prema propisu liječnika ili prema standardnoj recepturi koja se nalazi u stručnim farmaceutskim priručnicima ili Farmakopeji. Ovako izrađeni lijek izdaje se u prikladnoj farmaceutskoj ambalaži sa propisanom signaturom. Signature je bijele boje ako je lijek namijenjen unutarnjoj uporabi, odnosno crvene boje ako je za vanjsku uporabu. Signature uz naziv sadrže i uputu za primjenu i čuvanje lijeka, datum izrade te naziv ljekarne i potpis magistra farmacije koji je lijek izradio. Ljekoviti oblici magistralnih pripravaka koji se najčešće izrađuju su otopine, suspenzije, kapi, masti ili kreme, prilagođujući sastav lijeka individualnim potrebama određenog pacijenta.

Galenski pripravak

Galenski pripravci izrađuju se prema provjerenim recepturama iz stručnih priručnika ili po propisima u Farmakopeji, definiranim postupcima o izradi i prema kriterijima Dobre proizvođačke prakse. Rade se u manjim serijama u galenskim laboratorijima. Najčešće su to različite očne kapi, masti, kreme, čepići, biljni sirupi, čajevi. Galenski pripravci uglavnom se proizvode bez konzervansa, zbog čega se uglavnom proizvode u manjim količinama, kraćeg su roka trajanja te se kao takvi ne proizvode industrijski.

Magistar farmacije, specijalist ispitivanje i kontrole lijekova u laboratoriju provodi analize supstanci i lijekova, provodi izbor analitičkih postupaka, odabire metodologiju i instrumentacije za potrebne analize, provodi pravilan prijem, obradu i čuvanje uzoraka.

U laboratoriju Centralne bolničke ljekarne magistralni i galenski izrađuju se sterilnim postupkom: aseptičkom pripremom ili postupkom terminalne sterilizacije autoklavom.

wave