Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
izv. prof. dr. sc. Gordana Ivanac, dr. med. specijalist radiologije email: givanac@kbd.hr

Izv. prof. dr. sc. Gordana Ivanac, dr. med., rođena je u Zagrebu gdje završava osnovnu školu i srednjoškolsko obrazovanje u Matematičko-informatičkom obrazovnom centru.
Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1997. god. Nakon pripravničkog staža zapošljava se kao znanstveni novak u KB Dubrava na Odjelu za nuklearnu medicinu. Znanstveni poslijediplomski studij iz biomedicine na MEF-u u Zagrebu upisuje 1998. godine, a na istom fakultetu je magistrirala i doktorirala.
U KB Dubrava na Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju 2001. god. započinje specijalizaciju iz radiologije. Tijekom specijalizacije završava stručni poslijediplomski studij iz radiologije na MEF-u u Zagrebu. Subspecijalistički ispit iz ultrazvuka u radiologiji polaže 2009. god. Od 2012.- do 2014. god. radi kao voditeljica Kliničke jedinice za radiologiju dojke i muskuloskeletnu radiologiju. Od 2014. god. je voditeljica Kliničke jedinice za dijagnostičku radiologiju, a od 2023. god. voditeljica Odjela za muskuloskeletnu i urogenitalnu radiologiju. Izvanredni profesor je na Katedri za radiologiju na MEF-u u Zagrebu od 2020. godine.
Bila je sudionik na tri projekta Sveučilišta u Zagrebu i jednog projekta Hrvatske zaklade za znanost koja su uspješno završila i sada je aktivni sudionik na dva projekta Horizon 2020 i 2022.
Autorica je u preko 45 publiciranih radova, ima preko 20 poglavlja u domaćim i međunarodnim knjigama i zbornicima. Mentor je na više diplomskih i doktorskih radova na MEF-u u Zagrebu.
Sudionik je na više domaćih i stranih kongresa s preko 120 sažetaka te ima oko 70 pozvanih predavanja na domaćim i stranim kongresima iz područja radiologije dojke, muskuloskeletne i urogenitalne radiologije te vaskularnog ultrazvuka. Na stručnoj edukaciji iz područja dijagnostike dojke boravila je u bolnici MSKCC, New York, SAD.  Recenzent je u više stranih i domaćih znanstvenih časopisa.
Potpredsjednica je Hrvatskog društva za ultrazvuk u medicini i biologiji i Hrvatskog društva radiologa pri HLZ-u.
Članica je HLK, HLZ, ESR, AVUS, ESUR, ESSR, EUSOBI, RSNA.