Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
doc. dr. sc. Tomislav Bokun, dr. med. specijalist internist-gastroenterolog email: tbokun@kbd.hr

Doktor Tomislav Bokun diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2006. godine nakon čega je kroz godinu dana radio kao znanstveni novak na Imperial Collegue London na znanstveno-istraživačkom projektu: „The Impact of eHealth on the Quality and Safety of Health Care Services“, a zatim kroz dvije godine kao znanstveni novak na projektu MZOS pod nazivom „Bolesti pankreato-bilijarnog kanalnog sustava: etiologija, dijagnostika i terapija“. Završio je specijalizaciju iz interne medicine i subspecijalizaciju iz gastroenterologije te poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojem je pod mentorstvom prof. dr. sc. Ivice Grgurevića obranio doktorsku disertaciju pod nazivom „Procjena tumora jetre kvantitativnom ultrazvučnom elastografijom“.

Doktor Bokun je u znanstveno-nastavnom zvanju docenta na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje sudjeluje u izvođenju nastave kolegija Patofiziologija s patologijom, a također sudjeluje u izvođenju nastave poslijediplomskog specijalističkog studija iz gastroenterologije. Autor je ili koautor 30-ak znanstvenih i stručnih radova s preko 500 citata prema SCIE te brojnih kongresnih priopćenja, a držao je pozvana predavanja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Doktor Bokun je vrlo aktivni član stručne gastroenterološke zajednice. Bio je predsjednik Sekcije mladih Hrvatskog gastroenterološkog društva (HGD) u dva mandata, a trenutno u HGD-u obnaša dužnost tajnika te je predsjednik Endoskopske sekcije. Aktivno je sudjelovao u organizaciji više simpozija, radionica i kongresa, a bio je predsjednik organizacijskih odbora nekoliko Adriatic ERCP Workshop-ova te supredsjednik Druge Europske konferencije mladih gastroenterologa. Aktivno je sudjelovao u radu tijela krovne europske gastroenterološke organizacije (UEG) kao član Young Talent Group i Public Affairs Committee. Redovito je edukator – tutor za razne endoskopske metode na sastancima koje organizira krovna europska endoskopska organizacija (ESGE).

Područja njegovog užeg stručnog i znanstvenog interesa su bolesti pankreato-bilijarnog kanalnog sustava odnosno vezane endoskopske metode (ERCP i  EUS) te luminalna endoskopija, posebice napredne endoskopske resekcijske metode (EMR, ESD, eFTR), a također i sve ultrazvučne metode u gastroenterologiji.