Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
doc. dr. sc. Duško Kardum, dr. med., prof. v. š. specijalist internist-gastroenterolog email: dkardum@kbd.hr

Duško Kardum je rođen 1961. godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Godinu je dana radio kao asistent na Zavodu za fiziologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Godine 1999. magistrirao je na poslijediplomskom studiju iz onkologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu na kojemu je pet godina poslije obranio i doktorsku disertaciju iz područja hepatologije.

Od 1997. god. radi u Zavodu za gastroenterologiju i hepatologiju Interne Klinike KB Dubrava. Godine 2000. položio je specijalistički ispit iz Interne medicine, a 2006. god. subspecijalistički iz gastroenterologije i hepatologije.

U razdoblju 2012. – 2014. god. te 2012. – 2016. god. obnašao je dužnost predsjednika Stručnog Vijeća  i pročelnika Poliklinike u KB Dubrava. Trenutno je voditelj dnevne gastroenterološke bolnice i gastroenterološke polikliničke djelatnosti u KB Dubrava.

Godine 2017. izabran je u trajno zvanje profesora visoke škole, iste godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku i Sveučilištu Sjever izabran u zvanje docenta.  Godine 2023. izabran u zvanje višeg znanstvenog suradnika.

Sudjelovao kao autor i koautor u 41 radu koji su objavljeni u indeksiranim domaćim i inozemnim časopisima od koji 16 u CC-u. Sudjelovao je kao predavač na više znanstvenih domaćih i inozemnih skupova, sudjelujući u organizacijskim odborima nekih od njih. Sudjelovao kao autor i ili koautor u pisanju poglavlja u stručnim knjigama te kao recenzent medicinskog udžbenika i radova u medicinskim časopisima. Član je Odbora za ocjenu i obranu završnih i diplomskih radova na Sveučilištu Sjever i Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku  te mentor u izradi završnih i diplomskih radova u navedenim ustanovama. Član više stručnih društava u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Posebno područje kliničkog i znanstvenog interesa u svakodnevnom radu su dijagnostika i liječene akutnih i kroničnih bolesti jetre te endoskopska dijagnostika i liječenje bolesti probavnog trakta.