Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Djelatnost Kliničkog zavoda za patologiju i citologiju obuhvaća mrtvozorstva i obdukcije, obradu bioptičkog i citološkog materijala  intraoperacijske biopsije, imunohistokemijsku i imunocitokemijsku dijagnostiku, molekularnu tkivnu dijagnostiku – In situ hibridizaciju (CISH, SISH, FISH) i PCR, protočnu citometriju, imunoflorescencu i elektronsku mikroskopiju.

Sve djelatnosti obavljaju visoko educirani specijalisti patolozi i specijalisti kliničke citologije koji su se subspecijalistički usavršavali u zemlji i inozemstvu.

Odjel za kiruršku patologiju vodeći je centar za patologiju glave i vrata u Hrvatskoj, jedan od vodećih za patologiju dojke, kolorektalnu i gastropankreatičnu patologiju, tumor kože i mekih tkiva a unazad desetak godina i za torakalnu i plućnu patologiju. Od 2003. godine morfološka i imunohistokemijska dijagnostika bioptiranih sentinel limfnih čvorova postaje standardni postupak u dijagnostici i terapiji karcinoma dojke i melanoma. Također s radiolozima, među prvima u Hrvatskoj, razvijamo minimalno invazivnu dijagnostiku dojke. U sklopu ovoga Odjela obavlja se i neuropatološka dijagnostika kao i uropatološka dijagnostika na operativnim, iglenim i bioptičkim uzorcima. Zajedno s odjelom za kardiokirurgiju sudjelujemo u pripremi i praćenju pacijenata pri transplantaciji srca.

Na Odjelu za internističku patologiju godišnje se obradi više tisuća endoskopskih biopsija gastrointestinalnog trakta i pluća, iglenih biopsija jetre, transtorakalnih  biopsija pleure i pluća kao i  biopsija koštanih srži i limfnih čvorova. Usporedno s razvojem subspecijalističke  dijagnostike, prateći svjetske dijagnostičke standarde, na Kliničkom se zavodu stalno razvija imunohistokemijska, imunocitokemijska i molekularna dijagnostika kao integralni dio suvremene patohistološke dijagnostike.

Odjel za nefropatologiju i elektronsku mikroskopiju vodeći je takav centar u Hrvatskoj i regiji, u kojemu se obrađuju bioptati bubrega i uzoraka za elektronsku mikroskopiju ne samo za potrebe KB Dubrava nego i za suradne ustanove iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Odjel pruža i dijagnostičku potporu u sklopu transplantacijskog programa bubrega.

Odjel za citologiju jedan je od malobrojnih odjela za citologiju u Hrvatskoj u kojemu se radi citološka dijagnostika svih organskih sustava, uključivo ginekološku citologiju (PAPA test), citologiju tekućih uzoraka (urini, izljevi u tjelesne šupljine, likvor, zglobna tekućina), punktatate koštane srži i limfnih čvorova, pulmološku citologiju, punktate štitnjače, slinovnica, ostalih tvorbi područja glave i vrata te aspiracijsku citologiju svih dostupnih tvorbi. Zahvaljujući razvijenoj endoskopiji kao i radiološkoj dijagnostici, uz citologiju dojke, posebnosti citološke dijagnostike su punkcije duboko smještenih organa – citologija pankreatobilijarnog, gastrointestinalnog sustava i jetre, ostalih abdominalnih tvorbi te medijastinuma i pluća (endoskopski ultrazvuk – EUS, EBUS, punkcije pluća vođene CT-om i drugo), uz hitnu mikroskopsku analizu na licu mjesta tzv. ROSE (rapid on site evaluation).  U području pankreatobilijarne citopatologije vodeći smo centar ne samo u Hrvatskoj nego i u ovome dijelu Europe. U okviru Odjela nalazi se i protočna citometrija. Djelatnici Odjela dio su Referentnog centra za bolesti bilijarnog kanalikularnog sustava Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.

S obzirom na razvijenu subspecijalističku patohistološku i citološku dijagnostiku, unazad 10 godina sudjelujemo i razvijamo multidisciplinarni pristup u dijagnostici i liječenju osobito malignih bolesti a naši su liječnici uključeni u rad brojnih multidisciplinarnih timova.

Sveukupno na Kliničkom zavodu za patologiju i citologiju trenutno radi 47 zaposlenika. U 2019. godini obrađeni su uzorci biopsija za 19 000 bolesnika (130 000 parafinskih blokova), 15 500 imunohistokemijskih pretraga te 14 100 citoloških pretraga kao i molekularne pretrage te intraoperacijske analize.

U novonastalim okolnostima COVID-19 pandemije, kada KB Dubrava postaje nacionalna COVID bolnica, djelatnici Kliničkog zavoda za patologiju i citologiju uz mrtvozorenje i zbrinjavanje preminulih od COVID-a 19, obdukcijsku, patohistološku i citološku dijagnostiku oboljelih od COVID-a 19 obavljaju i rutinsku dijagnostiku za suradne ustanove, dijagnostiku za post COVID bolesnike, a nastavljaju i sa znanstvenim radom. Mlađi liječnici specijalizanti Kliničkog zavoda sudjeluju u radu Respiracijskog centra, a inženjeri i tehničari sudjeluju i u zbrinjavanju mikrobioloških uzoraka u molekularnoj dijagnostici COVID-19 infekcije.